Du học New Zealand

Chính sách của New Zealand đối với HSSV quốc tế trong mùa dịch?

Chính phủ New Zealand có những chính sách đổi mới dành cho sinh viên quốc tế trong mùa dịch nhằm hỗ trợ du học sinh một cách tốt nhất khi học tập tại đây

Du học New Zealand có được làm thêm hay không?

Chính phủ New Zealand đã đưa ra nhiều chính sách cởi mở về việc làm thêm cho sinh viên nhằm hỗ trợ du học sinh tích lũy kinh nghiệm và hiểu thêm về văn hóa...