MBA Meetup: Khám phá trải nghiệm thực tế học MBA tại Viện ISB

  • 14h00 | Thứ 3 ngày 15/12/2020
  • Live Webinar
  • 14h00 | Thứ 3 ngày 15/12/2020
  • Live Webinar

Đăng ký tham gia ngay Webinar cùng KFO

Nhập thông tin chính xác để chúng tôi gửi đến bạn link truy cập hệ thống live webinar nhé!

Đăng ký tham gia

1. Thông tin cá nhân

2. Bậc học dự định Du học

3. Năm bạn dự định Du học

4. Quốc gia dự định du học

5. Chứng chỉ tiếng Anh đã có